top of page
Traject

 

De psychofysieke coaching trajecten worden op maat aangeboden.

In alle trajecten wordt er in fases gewerkt aan jou eigen doelen om gedragsverandering of de handelingsalternatieven je eigen te maken.

De fases zijn opgebouwd; van makkelijk en concrete oefensituaties (individueel, oefengericht, dichtbij eigen mogelijkheden) naar meer complexe oefensituaties (interactioneel, ervaringsgericht, experimenteren met nieuwe gedragingen).

In de psychofysieke coaching leer je eerst letterlijk sterker in zijn schoenen te staan (fase 1), door te ontdekken waar jou kracht ligt d.m.v. bewegingsgerichte activiteiten, zoals duw- en trek spelletjes, maar ook stemoefeningen en “aarden” (stevig staan – fysiek aspect). Door het (her-)ontdekken van eigen kracht, ontstaat een (corrigerende) positieve ervaring, waardoor jij je mentaal sterker kan voelen.

Daarna ga je door middel van lichaamsgerichte werkvormen zelf leren herkennen welke veranderingen er in het lichaam (ook wel lichaamssignalen genoemd) optreden bij een prettige, dan wel onprettige situatie (fase 2).

Voorbeelden van deze lichaamssignalen zijn: een verandering in lichaamshouding, spierspanning, hartslag of ademhaling.

Ook emoties brengen veranderingen in lichaamssignalen teweeg (DeSteno & Gross, 2013). zo leer je de koppeling te maken tussen gebeurtenissen, lichaamssignalen en emoties. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een zeer vereenvoudigde versie van gevoelens: Ja-gevoel (alles wat een prettig gevoel geeft, iets waarmee je door wilt gaan), nee-gevoel (alles waar je geen prettig gevoel bij hebt en waar je dus mee wilt stoppen) en twijfel-gevoelens (je gevoelens zijn onduidelijk of je weet niet zo goed wat je wilt). Door je bewuster te worden van de specifieke lichaamssignalen en emoties, kan je wensen en grenzen leren herkennen en aangeven in verschillende situaties (fase 3).

Tenslotte ga je in fase 4 experimenteren en oefenen met verschillende verbale, mentale en fysieke oplossingsvaardigheden bijvoorbeeld om adequaat voor jezelf op te komen door je wensen en grenzen aan te geven in het contact, bijvoorbeeld door “Nee” of “Stop” te zeggen, weg te lopen of hulp te vragen. Je leert hoe jij kunt handelen in een grensoverschrijdende situatie, waardoor zijn kwetsbaarheid vermindert.

 

Door daadwerkelijk te voelen en te ervaren welk effect het te weeg kan brengen, zal het besef toenemen dat jij zelf invloed kunt en mag uitoefenen op een situatie.

Dit zal niet alleen de weerbaarheid vergroten, maar ook een positievere competentiebeleving tot stand brengen.

 

 

Deelnemers

Pubers en volwassenen (ongeveer 12 - 65 jaar) die kwetsbaar zijn in het aangeven van eigen wensen, grenzen en behoeften in het sociale contact, waardoor de ontwikkeling of vergroting van sociale, emotionele of psychische problematiek een risico vormt. Daarnaast is er ook sprake van een of meerdere van onderstaande punten:

 • weinig zelfvertrouwen hebben;

 • erg beïnvloedbaar of erg volgend zijn;

 • zich nauwelijks laten zien of horen in een sociale context vanwege angst of spanning;

 • hun emoties lastig kunnen uiten of voelen; 

 • erg boos of agressief (af)reageren;

 • lastig de draad kunnen oppakken na een heftige gebeurtenis (scheiding, overleiden, trauma e.d.)

 

 

Contra-indicaties

Deelname aan de psychofysieke coaching is niet geschikt voor mensen die:

 • last hebben van wanen, psychosen of andere verstoringen in het contact met de realiteit;

 • tijdens de bijeenkomsten onder invloed zijn van drank en/of drugs;

 • gedrag vertonen waardoor de veiligheid van de coach niet gewaarborgd kan worden, bijvoorbeeld  zich niet kunnen houden aan regels en normen;

 • lichamelijke beperkingen hebben die de bewegingsvaardigheden ernstig beperken (ter beoordeling van de psychofysiek coach);

 • ongemotiveerd zijn (blijven) voor deelname.

 

 

 

 

Doelen

Als je een coaching traject aangaat zijn er diverse doelen waaraan je kunt gaan werken.

Algemene doelen:

 • Vergoten van de weerbaarheid in sociale situaties;

 • Vergroten van het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde;

 • Herkennen van en omgaan met eigen en andermans grenzen;

 • Herkennen van emoties;

 • Leren opkomen voor eigen wensen;

 • Leren omgaan met rouw en verlies (trauma, scheiding, verlies van geliefde, ontslag e.d.)

 • Leren van oplossingsvaardigheden om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

 

Subdoelen:

 • Bewust worden en leren inzetten van een sterke en duidelijke lichaamshouding en stemgebruik;

 • Ontdekken en gebruiken van eigen kracht, zowel mentaal als fysiek;

 • Lichaamssignalen herkennen en er betekenis aan kunnen verlenen (ja-, nee- en twijfelgevoelens);

 • Leren op een adequate en effectieve manier nee en stop te zeggen;

 • Ontdekken wat je wel en niet wilt en dat kunnen uiten (mening geven).

 

 

 

 

Werkwijze

Bij het werken met mensen houden we op interventieniveau rekening met een aantal specifieke kenmerken.

 • De informatie wordt gedoseerd aangeboden en regelmatig herhaald;

 • Er wordt waar mogelijk gebruik gemaakt van visuele ondersteuning (zoals pictogrammen, foto’s, video’s, tekst, muziek of tekeningen op een schoolbord of whiteboard);

 • De taal wordt aangepast en de instructie helder geformuleerd;

 • De ondersteuners/begeleiders van de cliënten kunnen actief betrokken worden bij de training door middel van het begeleiden van huiswerkopdrachten. Daarnaast kunnen zij met de cliënt in de eigen omgeving de oefeningen blijven herhalen zodat de generalisatie van het geleerde bevorderd wordt (indien wenselijk of van toepassing)

 

Deze trajecten zijn een 1 op 1 traject (of kleine groepen max 8 personen of 1gezin), gebaseerd op de werkwijze van de psychofysieke coaching. De thema’s worden oefen- en ervaringsgericht aangeboden, waarbij zowel verbale , mentale en fysieke aspecten van weerbaarheid aan bod komen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende lichaamsgerichte- en bewegingsgerichte werkvormen, zoals:

 • Sport- en spelvormen: waarbij sociale interactie, contact, grenzen en tegenslag op een natuurlijke manier voorkomen. Dit levert veel oefensituaties op die door de coach bewust ingezet kunnen worden om de gewenste doelen te behalen;

 • Trek- en duwoefeningen en losmaaktechnieken: tijdens deze werkvormen kun jij je eigen kracht en invloed ervaren. Je kunt ervaren dat hij/zij geen slachtoffer van de situatie hoeft te zijn;

 • Lichaamshouding- en stemoefeningen: hierbij kun je concreet oefenen hoe jouw lichaamshouding en stem in moeilijke situaties in kan zetten om stevig, zelfverzekerd en assertief over te komen;

 • Ontspanningsoefeningen, “aarden” en focussen: hierdoor leert je vaardigheden die je ook in moeilijke en spannende situaties helpen je weerbaar op te stellen. Ook kan er geoefend worden met het richten van de aandacht op het lichaam en de lichaamssignalen;

 • Psycho-educatie: hierdoor vergroot jij je inzicht in de sociale interactie en het belang van op een adequate manier met grenzen omgaan;

 • Oefensituaties waarin de geleerde vaardigheden in een veilige context geoefend en toegepast  kunnen worden. Jij leert wat gepast en ongepast sociaal gedrag is en hoe je kunt handelen in verschillende (oefen)situaties. Video-opnamen kunnen bij deze oefeningen ondersteunend zijn;

 • Huiswerk; je herhaalt en oefent de geleerde vaardigheden in een nieuwe context. Jouw omgeving wordt hierdoor geïnformeerd over de coaching en erbij betrokken. De transfer wordt hierdoor bevorderd.

 

 

Rol van de coach

De attitude van de coach is steunend, structurerend (directief), maar ook stimulerend en uitnodigend. De coach heeft een duidelijke voorbeeldfunctie.

Tijdens oefensituaties neemt de coach soms de rol van (grensoverschrijdende) tegenspeler aan . Er wordt zorgvuldig omgegaan met het uit- en in- deze oefensituatie stappen. Deze overgang wordt visueel gemaakt door in een andere ruimte te stappen, of door een fysiek voorwerp (bijvoorbeeld een pet) dat symbool staat voor deze overgang op, dan wel af te zetten.

 

 

Activiteit

Voorafgaand aan het coaching traject vindt er een kennismaking en een intakegesprek plaats. In de intake worden voor jouw specifieke einddoelen afgesproken en wordt er een  vragenlijst ingevuld om de beginsituatie vast te leggen.

De training bestaat uit 5 opeenvolgende fases waarin themagericht gewerkt wordt aan onderstaande thema’s. Deze fases kunnen afhankelijk van het proces van het individu, van de groep of het gezin, 3-6 sessies in beslag nemen. De fasering is aangebracht om de thema’s los van elkaar en enkele weken achter elkaar te kunnen behandelen, afhankelijk van de leermogelijkheden van de deelnemer(s) en de veiligheid. Hierbij is in de eerste fase gekozen voor het thema wat het meest concreet is en waarbinnen de veiligheid tussen individu(en) en coach opgebouwd kan worden. Voor fase 2, 3 en 4 is al een zekere veiligheid met de coach gewenst. De training wordt afgerond met een eindopdracht waarin de deelnemer(s) de aangeleerde vaardigheden moeten kunnen toepassen.

Fase 1: Expressie en zelfvertrouwen

 

Fase 2: Voelen en emoties

Fase 3: Grenzen, regulering, handelingsalternatieven

 

Fase 4: Toepassen; van je leerdoel(en)

Fase 5: Afronding

 

Na de training wordt  er elke keer kort geëvalueerd of een vragenlijst weer ingevuld om de actuele stand van zaken in kaart te brengen en vindt een evaluatie plaats met de cliënt en begeleider.

 

Materiaal

 • Goed geoutilleerde gymzaal of privé ruimte;

 • School-, tekenbord of flap-over-bord;

 • Social media, zoals WhatsApp, YouTube e.d.

 • Video en/van fotoapparatuur.

 

 

 

Randvoorwaarden

 • 1 op 1 coaching, gesloten kleine groep 3 tot 8 deelnemers of één gezin;

 • Er is minimaal één Post-HBO opgeleide psychofysiek coach aanwezig en eventueel een co- begeleider;

 • De co-begeleider kan een andere hulpverlener zijn die bekend is en affiniteit heeft met de methode, dit altijd in overleg met de cliënt, om een rolconflict te voorkomen.

 

 

Subtypen

 • Individuele training;

 • Emotie regulatie training

 • Agressie regulatie training

 • Rouw en verlies

 • Assertiviteit

 • Vergroten van eigenwaarde

 • Veerkracht

 • Gezinstraining (preventief / de-escalatie)

 • Kleine specifieke groepen;

 • Leeftijd specifieke groepen (kinderen, pubers, volwassenen).

 

 

Behandelduur en frequentie

 

Minimaal 8 tot maximaal 20 bijeenkomsten van 2 uur. De fases kunnen aansluitend of met tussenpozen aangeboden worden.

 

Na drie maanden wordt er een “terugkomdag” ingepland om de geleerde vaardigheden te herhalen en om ervaringen uit te wisselen.

 

 

 

Eindtermen

De eindtermen worden per individu geformuleerd, zodat deze specifiek zijn afgestemd op de hulpvraag en haalbaar binnen de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling. Een voorbeeld hiervan volgt hieronder.
Je is weerbaarder; je laat je horen en zien in sociale situaties en je komt op voor zijn eigen wensen, behoeften en grenzen met respect voor de grenzen en wensen van anderen.

 • Je hebt een sterke en zelfverzekerde houding;

 • Jij kunt je grens aangeven;

 • Jij kunt je mening formuleren en geven;

 • Jij kunt handelen in situaties waarin jij geconfronteerd wordt met grensoverschrijdend  gedrag of stress gerelateerde situaties;

 • Je hebt een gebalanceerd levensritme op gebied van inspanning en ontspanning;

 • Je bent in staat emoties te herkennen en erkennen.

 • Je bent in staat zijn boosheid te reguleren en handelen op respectvolle wijze;

 

De bovengenoemde eindtermen worden meetbaar gemaakt aan de hand van een vragenlijst en (tussentijdse) evaluatie momenten die zowel voor als na de training door de cliënt en/of samen met ouders/begeleiders worden gefaciliteerd.

Voor wie?
Doelen
Werkwijze
Randvoorwaarden
Subtypen
Behandelduur
Wat levert het je op
bottom of page